NATURBARNEHAGE,  HVA VIL DET  SI ?

 

Naturbarnehagens kjennetegn er uteliv. Det betyr at barn og voksne i Revehiet tilbringer mesteparten av tiden ute. Men det er viktig å poengtere at vi ikke er ute for en hver pris.

Det skal være en positiv opplevelse for barna å tilbringe en så stor del av barnehagedagen på Odderøya.

Men hvorfor er det så bra å være ute så myeå Hva er det vi legger vekt på som gjør oss til et,

i våre øyne, bedre tilbud til førskolebarn enn en vanlig barnehage ?

 

 

Revehiet representerer en type barnehage hvor mer fleksibilitet, større rom for frihet og lek og mulighet for naturlige utfordringer stør i fokus. Vi skaper også et annet rom for bevegelse, mestringsopplevelser, naturkunnskap og naturkjennskap for barna, miljøbevissthet og utallige læringsarenaer enn en vanlig barnehage gjør.

Uansett alder og utviklingsnivå så vil alle barna oppleve at de mestrer, for naturen byr på alle vanskelighetsgrader og alle kan finne "sin sti." Det å være mer i bevegelse store deler av dagen i førskolealder viser seg også å være forebyggende for dårlige rygger og svak motorikk.

 

 

Erfaringer fra barnehager med naturgruppe viser at det er mye mindre konflikter blant barna ute. De har mer rom og frihet som gir mindre grobunn for gnisninger og uoverensstemmelser. De utallige sanseopplevelsene barna får ute gjør dem oppmerksomme og ivrige på å lære. De vil vite navn på ting, trær, dyr ol., som igjen gir dem et større ordforråd og en naturlig progresjon i sin språkutvikling. Naturen lager heller ingen skiller mellom jente og gutt, og erfaring viser at barn leker mer på tvers av alder og kjønn ute enn i mer tradisjonelle barnehager.