MÅL FOR ARBEIDET I REVEHIET NATURBARNEHAGE:

 

 

Forskriftene til Barnehagelovens formålsbestemmelser  §1:

 

 

1. Barnehagen skal gi barn et godt miljø med vekt på lek og samvær med andre barn og voksne.

Barnehagen skal utvikle det enkelte barns personlighet, hjelpe barn i å utvikle evne til toleranse
og til å ha omsorg for andre, og gi selvutfoldelse gjennom allsidige leke- og aktivitetsmuligheter.

Sammen med hjemmet skal barnehagen medvirke til å gi barna et miljø som sikrer dem

individuell og gruppevis omsorg og støtte, stimulering, utfoldelse, læring og

etisk veiledning.

 

2.Barnehagen skal bygge sin virksomhet på de etiske grunnverdier som er forankret i kristendommen.

Den etiske veiledning barnehagen gir, må ta hensyn til barnas alder, modenhet og hjemmemiljø.

Barnehagen skal formidle sentrale kristne tradisjoner slik de bl.a. kommer til utrykk ved

de store kristne høytider.

 

 

 

 

Denne rammen er svært grov. Den sier allikevel at barns utvikling i hovedsak skal fremmes

gjennom aktivitet og selvutfoldelse.

Aktivitet omfatter i denne sammenheng alle barnets uttrykksformer - både lek og arbeid og læring,
så vel i individuell utfoldelse som i sosial samhandling. Leken er førskolebarnets

hovedarena for læring. Her lærer de å mestre på egne premisser.

Dette gjelder spesielt på det sosiale plan. Samarbeid, evnen til å dele og evnen til å gi

og ta er viktige ferdigheter som oppleves gjennom leken, og som er basiskunnskaper barna

trenger for å få venner og selv bli en god lekekamerat.

 

 

MER KONKRET SÅ VIL VI:           - at barna skal treffe barn og voksne og finne venner

                                                              i barnehagen.

                                                            - at barna skal lære å samarbeide med andre.

                                                            - at barna skal delta i daglige arbeidsoppgaver og bli selvhjulpne.

                                                            - at barna skal øves i å ta ansvar for egne og andres ting.

- at barna skal bli kjent med Odderøya og livet der.

                                                            - at barna skal lære å like å ferdes i og ta vare på naturen.

- at barna skal bli kjent med våre høytids- og merkedager.

- at barna skal ferdes i utfordrende, men trygge omgivelser, og

   få motoriske utfordringer på forskjellig nivå og underlag.

- at barna skal lære rettferdighet og ærlighet.